توضیحات

طرح‌لایه‌باز آزردی مرا

یک تو آزردی مرا

یک جهان شادم نکرد

726

4.5