متن نگار

اندروید 11

شناسه کاربری شما در بخش حساب کاربری داخل اپلیکیشن متن نگار قرار دارد.